Model tarifor për persona me nevoja të veçanta

  • Zbritje deri 50% nga parapagesa standarde për linjë telefonike me 1 kanal folës.

Modeli tarifor është dedikuar për shfrytëzuesit që tërësisht dhe përgjithmonë kanë humbur shikimin (100%), persona të shurdhër, pensionistë invalidor që kanë humbur aftësinë për punë dhe paraplegjikë. Siguron zbritje prej 50% nga parapagesa standarde për linjë telefonike me një kanal.

Parapagesa e përgjithshme mujore Shuma
Parapagesa mujore 235,41 denarë
Zbritje në tarifimin e bisedave, në muaj 247,80 denarë

Modeli tarifor për persona me nevoja të veçanta (invalidë) nuk mund të kombinohet me modele të tjera tarifore.

Modelin tarifor mund të aktivizoni në shitoret e Telekomit. Për më shumë informacione në Kontakt qendrën në numrin e telefonit 122.

Shërbimi univerzal

Verzioni desktop