Услугата Изнајмување на простор за антена за Партнерите на Македонски Телеком АД – Скопје, овозможува терминирање на мрежата на Страната Барател во колокациската единица на Страната Барател, со цел да се поврзат колокацискте простории на Страната Барател за потребите на услугите за интерконекција и/или услугата за разврзување на локална јамка обезбедена од Македонски Телеком АД – Скопје.

Десктоп верзија