Këshilli i drejtorëve i Makedonski Telekom SHA – Shkup drejton Shoqërinë në kuadër të autorizimeve të përcaktuara me Ligjin dhe Statutin, si dhe autorizimet të cilat i jepen nga Kuvendi. Të drejtat dhe obligimet e Këshillit të drejtorëve, në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare, janë të rregulluara me Statutin e Shoqërisë.

 • Anëtarët e Këshillit të drejtorëve i zgjedh Kuvendi i Shoqërisë së Makedonski Telekom SHA – Shkup.
 • Kryetari i Këshillit të drejtorëve zgjedh Këshillin e drejtorëve të Makedonski Telekom SHA – Shkup nga rradhët e anëtarëve joekzekutiv.
 • Struktura, zgjedhja, autorizimi dhe puna e Këshillit të drejtorëve janë të përcaktuara me Statutin e Makedonski Telekom SHA– Shkup dhe Rregulloren për punë të Këshillit të drejtorëve.
 • Trupe të formuara nga Këshilli i drejtorëve janë: Këshilli për revizion dhe Kolegjiumi për shpërblime.
 • Anëtarët e Këshillit për revizion dhe Kolegjiumin për shpërblim i zgjedh dhe i shkarkon Këshilli i Drejtorëve të Makedonski Telekom.
 • Puna e këtyre trupave definohet me Regulloret për punë, të cilat i përcaktojne kompetencat e tyre, përmbajtjen dhe aktivitetet. Këto Rregullore për punë i sjell Këshilli i Drejtorëve.
 • Të drejtat dhe obligimet për sjelljen e vendimeve nga ana e Këshillit të drejtorëve, në pajtueshmëri me Ligjin për shoqëri tregtare janë të rregulluara me Statutin e Telekomit të Maqedonisë.

Në suaza të autorizimeve të përcaktuara me Ligjin për shoqëri tregtare dhe Statutin e Makedonski Telekom, Këshilli i drejtorëve udhëheq Shoqërinë dhe përbëhet prej 14 (katërmbëdhjetë) anëtarëve, prej të cilëve 13 (trembëdhjetë) janë anëtarë joekzekutiv dhe 1 (një) është anëtar ekzekutiv i cili e mban titullin Drejtor kryesor ekzekutiv dhe 4 (katër) nga anëtarët joekzekutiv janë anëtarë të pavarur të Këshillit të drejtorëve.

Këshilli i drejtorëve të Makedonski Telekom SHA-Shkup

 1. Zoran Kitanov –anëtar joekzekutiv dhe kryetar
 2. Sadulla Duraki - anëtar joekzekutiv dhe zëvendës-kryetar
 3. Nikolla Lushev- anëtar ekzekutiv dhe DGJE
 4. Andreas Maierhofer - anëtar joekzekutiv
 5. Diana Anamaria Varkonji - anëtar joekzekutiv
 6. Llubor Zhatko - anëtar joekzekutiv
 7. Borçe Siljanoski - anëtar joekzekutiv
 8. Vlladimir Ivanovski - anëtar joekzekutiv
 9. Nina Angellovska - anëtare joekzekutive
 10. Bardhyl Nasufi - anëtar joekzekutiv
 11. Peter Fail - anëtar i pavarur
 12. Martin Rener - anëtar i pavarur
 13. Shkodrane Darlishta - anëtare e pavarur
 14. Aqif Mediu - anëtar i pavarur

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

Verzioni desktop