Меѓународни кодови

Повикувачки број за Р. Македонија е 389

Број за повикување надвор од Р. Македонија е 00

Код/Држава Мрежа Цена Цена за повик со картичка за меѓ. разговори Цена за повик од говорница
/
(со "Омилена/Партнер" земја)

Цените важат за минута разговор и се со вклучен ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!