Max Optic Giga

  • Неограничен интернет сообраќај
  • 3 GB бесплатен мобилен интернет
  • 24 часа техничка поддршка на 122
Интернет
Линиска брзина (D/U) (1) Профил на платформата за управување: 1 Gbps / 1 Gbps
Вклучен месечен интернет сообраќај (D+U) Неограничен (2)
Мобилен интернет во Македонија (3) 3 GB
Телеком Hotspot пристап до 500 локации Бесплатен
Терминална опрема и интегриран уред за безжичен пристап вклучен

(1) Македонски Телеком АД – Скопје кај корисникот ќе инсталира терминална опрема со 1 Gbps / 1 Gbps порти и на платформата за управување ќе го постави корисникот на профил за 1 Gbps / 1 Gbps. Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Корисниците на пакетот ќе ја добијат највисока расположлива линиска брзина (download/upload).

(2) За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер користење од 700 GB месечно. По надминувањето на вклучениот месечен интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 2 Мbps / 2 Мbps.

(3) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

Десктоп верзија