Max Optic Giga

  • Internet trafik të pakufizuar
  • Internet mobil 3GB falas
  • 24 orë mbështetje teknike në 122
Internet 
Shpejtësia e linjës (D/U) (1) Profil në platformën për menaxhim: 1 Gbps / 1 Gbps
Internet trafik i përfshirë mujor (D+U) Pakufizuar (2)
Internet mobil në Maqedoni (3) 3 GB
Telekom Hotspot qasje deri në 500 lokacione Falas
Pajisje terminale dhe pajisje për qasje të integruar вклучен

Makedonski Telekom AD-Skopje te shfrytëzuesi do të instalojë pajisje terminale me porta 1 Gbps / 1 Gbps dhe në platformën për menaxhim do të vendos shfrytëzuesin në profil për 1 Gbps / 1 Gbps. Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit dhe faktorë të tjerë. Shfrytëzuesit e pakos do ta marrin shpejtësinë më të lartë të linjës në dispozicion (download/upload)..

(2) Për internet trafikun e pakufizuar vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 700 GB në muaj. Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë, shpejtësia e qasjes reduktohet në 2 Мbps / 2 Мbps.

(3) Pas tejkalimit të internet trafikut mobil mujor të përfshirë në pako, shpejtësia reduktohet deri 64 Kbps / 64 Kbps, kurse trafiku shtesë nuk faturohet.

Verzioni desktop