Max Optic Start

  • Неограничен интернет сообраќај
  • 24 часа техничка поддршка на 122
Интернет
Линиска брзина (D/U) (1) До 50 Mbps / 50 Mbps
Вклучен месечен интернет сообраќај (D+U) Неограничен (2)
Телеком Hotspot пристап до 500 локации Бесплатен
Терминална опрема и уред за интегриран пристап вклучен

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристапот на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 25 Mbps / 25 Mbps во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

(2) За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер од 600 GB месечно. По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината се намалува на 2 Мbps/2 Мbps.

Десктоп верзија