Max Optic Start

  • Internet trafik të pakufizuar
  • 24 orë mbështetje teknike në 122
Internet 
Shpejtësia e linjës (D/U) (1) Deri 50 Mbps / 50 Mbps
Internet trafik i përfshirë mujor (D+U) Pakufizuar (2)
Telekom Hotspot qasje deri në 500 lokacione Falas
Pajisje terminale dhe pajisje për qasje të integruar вклучен

(1) Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur, me çrast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e vogël se 25 Mbps / 25 Mbps në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastet kur nuk tejkalohet internet trafiku i përfshirë.

(2) Për internet trafikun e pakufizuar vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 60 GB në muaj. Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë, shpejtësia e qasjes reduktohet në 2 Мbps / 2 Мbps.

Verzioni desktop