Max Optic пакет

Max Optic Giga

Намалена цена
во првите 2 месеци

2.199
денари месечно
*

Цената важи за договор на 2 години

Редовна цена: 4.799 денари

*

Месечна цена за договор на 2 години

повеќе

Неограничен
интернет сообраќај (D+U)

По искористени 700 GB, брзината се намалува до 2 Mbps/2 Mbps

Профил на платформата за управување: 1 Gbps/1 Gbps

Македонски Телеком АД – Скопје кај корисникот ќе инсталира терминална опрема со 1 Gbps / 1 Gbps порти и на платформата за управување ќе го постави корисникот на профил за 1 Gbps / 1 Gbps. Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку линијата што може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на претплатникот и други фактори. Корисниците на пакетот ќе ја добијат највисока расположлива линиска брзина (download/upload).


линиска брзина (D/U)
3 GB

По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.


мобилен интернет во Македонија (D+U)

Терминална опрема и интегриран уред за безжичен пристап

Десктоп верзија