Меѓународни разговори

Тарифирање на глобални мобилни системи за комуникации

  Цена за минута разговор во денари
Тарифна група 0 11,68
Тарифна група 1 15,34
Тарифна група 2 17,70
Тарифна група 3 20,06
Тарифна група 4 33,04
Тарифна група 5 38,94
Тарифна група 6 41,30
Тарифна група 7 46,02
Тарифна група 8 56,64
Тарифна група 9 59,00
Тарифна група 10 63,72

Тарифирањето е на почеток на секој интервал (блок) од 60 секунди.

За информации за конкретни држави кликнете ТУКА.

pageArea reserved, leave empty!!!