Минимален модел

  • Тарифен модел со најниска месечна претплата.

Минималниот тарифен модел е наменет за корисници кои исполнуваат еден од подолу наведените критериуми:

  • Лица постари од 70 години
  • Пензионери со пензија до 10.000 денари
  • Самохрани родители
  • Семејство со 3 или повеќе деца
  • Невработени (барем еден во семејството)

Тарифниот модел обезбедува поевтина месечната претплата за телефонска линија со 1 говорен канал. Сите видови на разговори се наплатуваат по стандардни цени.

Тарифниот модел можете да го активирате во Телеком продавниците.


Универзална услуга

pageArea reserved, leave empty!!!