Соопштение до акционерите на Македонски Телеком АД – Скопје со право на дивиденда за 2015 година