БРОЕВИ ЗА ДОНАЦИИ

ФОНДАЦИЈА

Броеви за донации

Броевите за донации се отвораат со цел да се помогне за лeкување или оперативни третмани на лица на кои им е потребна финасиска поддршка.

Потребни документи за отворање број за донации:

  • Барање - правно лице
  • Барање - физичко лице
  • Лична карта од подносителот, ако е малолетно лице од родителот кој поднесува барање во негово име
  • Извод од матична книга на родени
  • Профактура со потребната сума за лекувањето или операцијата
  • Лекарска документација (наод,мислење, дијагноза)

Целосна документација се доставува во архивата на Телеком:

Адреса: Кеј 13 ноември број 6, 1000 Скопје

E-маил: FoundationTelekomforMacedonia@telekom.mk

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија