Македонски Телеком АД – Скопје обезбедува и останати услуги за пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства на барање на операторите на јавна комуникациска мрежа и давателите на јавна комуникациска услуга согласно техничките расположливи капацитети.

Вашите барања за конкретната услуга, дополнителни информации и појаснувања испратете ги на е-маилот на Деловниот Центар за Домашни Оператори на Македонски Телеком АД – Скопје : dcbc@telekom.mk

Десктоп верзија