Si të bëheni parapagues i Makedonski Telekom

Nëqoftëse dëshironi të bëheni parapagues për ndonjë shërbim komunikacioni të Makedonski Telekom, duhet që të parashtroni kërkesë për themelimin e marëdhënieve parapaguese, në të cilën duhet ti plotësoni këto të dhëna:

  • Emri dhe mbiemri i aplikuesit / Emërtimi i personit juridik
  • Adresa e instalimit të shërbimit
  • EMBG i aplikuesit / EDB i personit juridik
  • Numri i telefonit për kontakt

Kjo kërkesë bashkë me Kushtet e përgjithshme, do të jenë pjesë përbërëse e Kontratës për themelimin e marëdhënies parapaguese me Makedonski Telekom AD Skopje.

Nëqoftëse jeni shfrytëzues permanent i shërbimeve të Makedonski Telekom dhe paraprakisht me rregull dhe kohë keni shlyer detyrimet financiare për shërbimet e ofruara të deritanishme, duhet që ti parasjtroni këto dokumente:

Për persona fizikë: Për persona juridikë:
Dokument për identifikim në të parë Ekstrakt mbi gjendjen momentale lëshuar nga Regjistri qendror i RM dhe jo më të vjetër se 30 ditë
  Karton nënshkrimi për xhirollogarinë e personit juridik lëshuar nga personi i autorizuar në bankën deponent

Nëqoftëse jeni shfrytëzues i ri ose, shfrytëzues permanent që në periudhën e kaluar nuk i ka shlyer me rregull detyrimet e tij financiare drejt Makedonski Telekom, duhet të parashtrojë këto dokumente:

Për persona fizikë: Për persona juridikë: Për persona juridikë me status të veçantë (person i huaj juridik ose organizatë ndërkombëtare ose mision)
Dokument identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë me fletëpajtim për fotokopjim) Ekstrakt mbi gjendjen momentale lëshuar nga Regjistri qendror i RM dhe jo më të vjetër se 30 ditë Garanci bankare në shumë prej 150.000,00 denarë
Formularë М1/М2 (me fletëpajtim për fotokopjim), ose Vërtetim për punësim jo më të vjetër se 30 ditë, ose Çek pensional, jo më të vjetër se 3 muaj (të njejtë ose mbi 5000 den.) ose faturë momentale të shlyer për ndonjërën prej shërbimeve të Grupacionit-T (në të parë) Karton nënshkrimi për xhirollogarinë e personit juridik lëshuar nga personi i autorizuar në bankën deponent  
  Raport mbi solvencën lëshuar nga banka deponent ose ekstrakt nga llogaria për muajin e fundit  
  Një faturë momentale të paguar për ndonjërën prej shërbimeve: telefon; ngrohje; ujë; rrymë.  
  Argument për pronësi ose mbretërim të patundshmërisë ku do të instalohet linja parapaguese: Letër pronësie / Kontratë shitblerjeje / Kontratë për qira.  
Verzioni desktop