Pensionist

  • Mundësi e vetme për pensionistët. Shfrytëzoni shumën e plotë të kompenzimit mujor, për të gjithë llojet e thirrjeve.

Me modelin tarifor Pensionist, keni mundësinë për shfrytëzimin e shumës së plotë të kompenzimit mujor, për të gjithë llojet e thirrjeve. Është dedikuar për shfrytëzues privatë – pensionistë, të cilët duhet të parashtrojnë çekun e fundit pensional për të aktivizuar modelin tarifor.

Parapagesa e përgjithshme mujore Shuma
Pensionist me kontratë për 2 vite 399 denarë
Pensionist me kontratë për 1 vit 499 denarë
Përshkrimi Shuma
Biseda në rrjetin e Makedonski Telekom 2 denarë/minuta
Thirrje drejt rrjetave tjera fikse (lokale dhe nacionale) 3 denarë/minuta
Thirrje drejt të gjithë rrjetave në Maqedoni 10 denarë/minuta
Thirrje ndërkombëtare prej 17,52 den./min. deri 95,58 den./min.
Tarifat për thirrjet dhe shërbimet e tjera Çmime të rregullta

Me modelin tarifor Pensionist, falas është në dispozicion shërbimi Pasqyrë e thirrjeve të realizuara.

Pensionist-i nuk mund të kombinohet me modele të tjera tarifore.

Modelin tarifor mund të aktivizoni në dyqanet tona shitëse. Për më shumë informacione në Kontakt qendrën në numrin e telefonit 122.

Shërbim univerzal

pageArea reserved, leave empty!!!