Telekomi i Maqedonisë SHA është kompani e cila vazhdimisht fokusohet në nevojat dhe kërkesat e shfrytëzuesve. Kompania në pajtueshmëri me misionin dhe strategjinë e vet për zhvillim vazhdimisht e përparon portfolion e prodhimeve dhe shërbimeve, pastaj duke sjellë risi në punë, me qëllim që tu përgjigjet nevojave të shfrytëzuesve të vet. Në funksion të realizimit të përcaktimit tonë strategjik Telekomi i Maqedonisë SHA vazhdimisht i ndjek dhe zbaton metodat dhe trendet më të reja në procesin e punësimit dhe udhëheqjes me resurset njerëzore duke punuar sipas standardeve më të larta botërore. Si pjesë e strategjisë në Lëmin për resurse njerëzore kompania i ofron mundësi dhe qasje të thjeshtë qytetarit maqedonas deri tek mundësia e plotësimit të vendeve të caktuara të punës në Telekomin e Maqedonisë SHA.
Me vizitimin e vazhdueshëm të faqes sonë do t’ju mundësohet shikim dhe njohuri për nevojën tonë për plotësimin e shpalljeve për vende të caktuara të punës. Do të keni mundësi ti dorëzoni aplikacionet tuaja dha ta prezantoni portfolion tuaj personale , si dhe ti azhurnoni të gjitha ndryshimet e bëra në zhvillimin Tuaj profesional.

Aplikimi dhe prezantimi juaj në këtë faqe do të na mundësojë njoftim më të shpejtë dhe më efikas për kualifikimet Tuaja profesionale nëpërmjet së cilave edhe ju mund të bëheni pjesë e ekipit të Telekomit të Maqedonisë SHA.
Diskrecioni në procesin e kërkesës dhe punësimit është shtyllë punës sonë.

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

Verzioni desktop