Përfitim të poenave

Shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteret për përfitimin e poenave

Duke filluar nga 01.01.2016 shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Telekom-it, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 100 denarë në llogarinë Tuaj 5

Shfrytëzuesit privatë të cilët kanë faturë të pashlyer 2 (dy) muaj pas afatit, nuk përfitojnë poena për kriterin e lartëpërmendur.

Vlefshmëria kohore e poenave është 2 vite nga koha e shpërndarjes, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë shpërndarë (poenat e parë të shpërndarë do të jenë të parët për shfrytëzim).**
Pikët e fituara në periudhë nga 01.08. - 31.12.2022 mund t'i shfrytëzoni deri më 31.01.2023.

Numrin e përgjithshëm të poenave mund ta kontrolloni në veb portalin Telekomi Im në faturën Tuaj mujore.

*Operatori e mban të drejtën të shpërndajë poena shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e shpërndarë nga 01.01.2016.

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Abonentët afaristë të shërbimeve celulare të Makedonski Telekom duke filluar me faturën e qershorit nuk do të marrin pikët Klubi Im në bazë të kriterit "shuma e faturës".

Pikat që këta përdorues kanë deri më tani mbeten të vlefshme deri në datën e skadencës së tyre.

Vlefshmëria kohore e pikëve të marra deri më tani është 2 vjet nga dhënia, në baza mujore. Pikët përdoren sipas kohës kur janë dhënë (pikat e para të marra do të jenë të parat që do të përdoren).**
Numrin total të pikëve mund ta kontrolloni në portalin Telekomi Im në faturën tuaj mujore.

*Operatori rezervon të drejtën për të dhënë pikë shtesë për përdoruesit.

**Vlen për pikët e dhëna nga data 01.01.2016.

Verzioni desktop