Përfitim të poenave

Shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteret për përfitimin e poenave

Duke filluar nga 01.01.2016 shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Telekom-it, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 100 denarë në llogarinë Tuaj 5

Shfrytëzuesit privatë të cilët kanë faturë të pashlyer 2 (dy) muaj pas afatit, nuk përfitojnë poena për kriterin e lartëpërmendur.

Vlefshmëria kohore e poenave është 2 vite nga koha e shpërndarjes, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë shpërndarë (poenat e parë të shpërndarë do të jenë të parët për shfrytëzim).**

Numrin e përgjithshëm të poenave mund ta kontrolloni në veb portalin Telekomi Im në faturën Tuaj mujore.

*Operatori e mban të drejtën të shpërndajë poena shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e shpërndarë nga 01.01.2016.

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteret për përfitimin e poenave

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Telekom-it, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 1.000 denarë në llogarinë Tuaj 50

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski telekom përfitojnë poena për lartësinë e faturës nëse fatura është paguar në afatin e paraparë.

Vlefshmëaria kohore e poenave është 2 vite nga shpërndarja, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë shpërndarë (poenat e parë të shpërndarë do të jenë të parët për shfrytëzim).**

Numrin e përgjithshëm të poenave mund ta kontrolloni në veb portalin Telekomi Im në faturën Tuaj mujore.

*Operatori e mban të drejtën të shpërndajë poena shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e shpërndarë nga 01.01.2016.