Përfitim të poenave

Shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteret për përfitimin e poenave

Duke filluar nga 01.01.2016 shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Telekom-it, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 100 denarë në llogarinë Tuaj 5

Shfrytëzuesit privatë të cilët kanë faturë të pashlyer 2 (dy) muaj pas afatit, nuk përfitojnë poena për kriterin e lartëpërmendur.

Vlefshmëria kohore e poenave është 2 vite nga koha e shpërndarjes, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë shpërndarë (poenat e parë të shpërndarë do të jenë të parët për shfrytëzim).**

Numrin e përgjithshëm të poenave mund ta kontrolloni në veb portalin Telekomi Im në faturën Tuaj mujore.

Pika promocionale Klubi im për përdoruesit më të çmuar të Magenta 1.

Ne e fillojmë vitin 2022 duke shpërblyer besnikërinë e klientëve tanë më të vlefshëm dhe më besnikë duke u dhënë pikë si pjesë e programit tonë të besnikërisë Klubi im.
Përdoruesit marrin pikë promocionale në shumën prej 10,000 deri në 30,000 pikë.
Pikët promocionale të dhëna mund të përdoren në periudhën nga 1.1.2022 deri më 30.6.2022 për blerjen e një pajisjeje celulare ose për pajisje shtesë.
Pikët e marra vlejnë deri më 30.6.2022.

*Operatori e mban të drejtën të shpërndajë poena shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e shpërndarë nga 01.01.2016.

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Abonentët afaristë të shërbimeve celulare të Makedonski Telekom duke filluar me faturën e qershorit nuk do të marrin pikë Klubi Im në bazë të kriterit "shuma e faturës".

Pikat që këta përdorues kanë deri më tani, mbeten të vlefshme deri në skadimin e afatit të tyre.

Vlefshmëria kohore e pikëve të marra deri më tani është 2 vjet nga dhënia, në baza mujore. Pikët përdoren sipas kohës kur janë dhënë (pikët e para të marra do të jenë të parat që do të përdoren).**

Ju mund të kontrolloni numrin total të pikëve në web portalin Telekomi Im në faturën tuaj mujore.

*Operatori e mban të drejtën të shpërndajë poena shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e shpërndarë nga 01.01.2016.