Përfitim të poenave

Risi

Duke filluar nga 01.01.2016, inkorporuam risi në Klubi Im, që kanë të bëjnë për pjesën:

  1. Kriteret për përfitimin e poenave për shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, të cilët do të paraqiten në faturat për muajin janar;
  2. Vlefshmërinë kohore të poenave për shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom.

Detaje mbi kriterin e ri

Shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtij kriteri:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 100 denarë në llogarinë Tuaj 5

Shfrytëzuesit privatë që kanë faturë të pashlyer 2 (dy) muaj pas afatit, nuk përfitojnë poena për kriterin e lartëpërmendur.

Vlefshmëria kohore e poenave është 2 vite nga dhënia, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë dhënë (poenat e parë të dhënë do të jenë të parët për shfrytëzim).**

Numrin total të poenave mund ta kontrolloni në veb portalin Telekomi Im në faturën tuaj mujore.

*Operatori mban të drejtën e dhënies së poenave shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e dhënë nga data 01.01.2016.

Risi

Duke filluar nga 01.01.2016, inkorporuam risi në Klubi Im, që kanë të bëjnë për pjesën:

  1. Kriteret për përfitimin e poenave për shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, të cilët do të paraqiten në faturat për muajin janar;
  2. Vlefshmërinë kohore të poenave për shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom.

Detaje mbi kriterin e ri

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtij kriteri:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 1.000 denarë në llogarinë Tuaj 50

Shfrytëzuesit afaristë që kanë faturë të pashlyer 2 (dy) muaj pas afatit, nuk përfitojnë poena për kriterin e lartëpërmendur.

Vlefshmëria kohore e poenave është 2 vite nga dhënia, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë dhënë (poenat e parë të dhënë do të jenë të parët për shfrytëzim).**

Numrin total të poenave mund ta kontrolloni në veb portalin Telekomi Im në faturën tuaj mujore.

*Operatori mban të drejtën e dhënies së poenave shtesë për shfrytëzuesit.

**Vlen për poenat e dhënë nga data 01.01.2016.

Shfrytëzuesit privatë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Shfrytëzuesit afaristë të shërbimeve mobile të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtyre kritereve:

Verzioni desktop