Përfitim të poenave

Risi

Duke filluar nga data 01.01.2016, inkorporuam risi në Klubi Im, që kanë të bëjnë në pjesën për kriteret për përfitimin e poenave për shfrytëzuesit privatë të shërbimeve fikse të Makedonski Telekom, të cilët do të paraqiten në faturat për muajin janar.

Detaje mbi kriterin e ri

Shfrytëzuesit privatë të shërbimeve fikse të Makedonski Telekom, përfitojnë poena sipas këtij kriteri:

Kriteri për përfitimin e poenave* Numri i poenave
Për çdo 100 denarë në llogarinë Tuaj 5

Vlefshmëria kohore e poenave është 2 vite nga dhënia, në nivel mujor. Shfrytëzimi i poenave është sipas kohës kur janë dhënë (poenat e parë të dhënë do të jenë të parët për shfrytëzim).

Për numrin total të poenave në muaj, si dhe për poenat që skadojnë muajin e ardhshëm, do të informoheni në faturën Tuaj mujore.

*Operatori mban të drejtën e dhënies së poenave shtesë për shfrytëzuesit.

Verzioni desktop