Тарифен модел за лица со посебни потреби

  • Попуст од 50% од стандардна претплата за телефонска линија со 1 говорен канал.

Тарифниот модел е наменет за корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%), глуви и наглуви лица, инвалидски пензионери со загубена работна способност и параплегичари. Обезбедува попуст од 50% од стандардна претплата за телефонска линија со еден канал.

Вкупна месечна претплата Износ
Месечна претплата 235,41 денари
Попуст на тарифирање на разговори, месечно 247,80 денари

Тарифен модел за лица со посебни потреби (инвалиди) не може да се комбинира со други тарифни модели.

Тарифниот модел можете да го активирате во Телеком продавниците. Повеќе информации во Контакт центарот на телефонскиот број 122.

Универзална услуга

pageArea reserved, leave empty!!!