Преглед на реализирани телефонски повици

Опис

Услугата обезбедува преглед на сите разговори кои се направени од телефонски број во текот на еден месец, со увид во траењето и чинењето на секој разговор поединечно. Можете да изберете и да добивате:

  • Редовен преглед на реализирани телефонски повици, секој месец
  • Повремен преглед на реализирани телефонски повици по потреба
  • Преглед за изминатите еден, два или повеќе месеци, најмногу до 12 месеци
     

Прегледите на реализирани телефонски повици може да бидат доставувани:

  • како дел од телефонската сметка,
  • или по e-пошта

Цени

Опис Износ
Редовен преглед на реализирани телефонски повици Бесплатно
Повремен преглед на реализирани телефонски повици Бесплатно
Десктоп верзија