Пристапот до специфични мрежни елементи и/или придружни средства опфаќа пристап до елементите на мрежата и придружните средства и може да вклучи поврзување на опремата преку фиксни или подвижни средства, пристап до физичка инфраструктура, вклучително објекти, кабелски инсталации и антенски столбови.

Услови за пристап до специфични мрежни средства и/или придружни средства на Македонски Телеком АД – Скопје

Условите за пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства се регулирани со Законот за електронски комуникации, Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства, Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги и другите важечки закони и прописи на РМ. 

Видови услуги за пристап и користење на специфични мрежни средства

Десктоп верзија