Пристап на мрежа на VoIP даватели на услуги

Главен текст
Прилози
Прилог 1: Дефиниции и Толкувања
Прилог 2: Опис на Услуги
Прилог 2.1: Услуги за Сообраќај за Користење VoIP
Прилог 2.2: Услуги за Линк За Пристап На Мрежа за Користење VoIP
Прилог 3: Надоместоци

Прилог 3. 1: Принципи на Наплата

Прилог 3. 2: Надоместоци

Прилог 3. 3: Пресметување на Надоместоци за Услуги

Прилог 3. 4: Услови за Обезбедување и Обновување на Банкарска Гаранција

Прилог 3. 5: Решавање на Приговори по Сметки

Додатоци

Додаток A: Формулари

Додаток А.1: Формулар за Барање за Линк За Пристап На Мрежа

Додаток А.2: Формулар за Предвидување за Сообраќај

Додаток А.3: Формулар за Банкарска Гаранција

Додаток Б: Архиви и Досиеја

Додаток Б.1: Архивирање на Распореди За Обезбедување на Услуги

Додаток Б.2: Архивирање за Предвидување за Сообраќај

Додаток Б.3: Архивирање на Банкарски Гаранции

Додаток В: Точки за Контакт

Додаток В.1: Овластувања Доделени на Лица за Контакт и Комуникација

Додаток В.2: Лица и Податоци за Контакт

 

Десктоп верзија