Roamingu më i lirë

Roaming biseda për vetëm 9,9 den./min.!

Lajmërohu prej jashtë vendit për vetëm 9,9 den./min. edhe në pripejd edhe në pospejd. Lajmërohu në 142 099 dhe aktivizo këtë shërbim të jashtëzakonshëm për vetëm 99 denarë!

Udhëto dhe bisedo lirshëm!

Aktivizimi i shërbimit

Lajmërohu në numrin 142 099 dhe Automati folës me lehtësi do të udhëheq nëpër hapat për aktivizim.

Pas aktivizimit do të pranosh SMS njoftim, me çrast nga pripejd ose postpejd llogaria yte, njëfish do të paguhen 99 den. me TVSH. Aktivizimi i shërbimit kryhet vetëm njëherë dhe pastaj mund të bisedosh super lirë deri më 30 shtator 2019 edhe atë drejt të gjithë numrave të Makedonski Telekom (mobile dhe fikse) por edhe drejt rrjetave tjera.

Super roamingun e lirë mund të aktivizosh edhe prej jashtë vendit nëpërmjet Automatit vizuel falas duke thirrur në *122#.

Mënyra e thirrjes prej jashtë vendit

Që të shfrytëzosh këtë shërbim të shkëlqyeshëm, duhet që gjatë çdo thirrje prej jashtë vendit të fusësh prefiksin *123*, numrin që kërkon dhe në fund #. Telefoni do cingërrojë me numrin tënd në ekran – prano thirrjen dhe bisedo me çmim prej vetëm 9,9 den./min. drejt shfrytëzuesve të Makedonski Telekom dhe drejt rrjetave tjera fikse si dhe 19,9 den./min. drejt rrjetave tjera mobile.

Shembull:

*123* 070 xxx xxx #
*123* 071 xxx xxx #
*123* 072 xxx xxx #
*123* 02 ххх ххх #

Thirr me Roamingun më të lirë pa prefiks!


pageArea reserved, leave empty!!!