Самостоен MaxADSL Comfort

  • Вклучен месечен сообраќај од 300 GB
  • 3 GB бесплатен мобилен интернет
  • 24 часа техничка поддршка на 122
  • Можност за попусти на компјутери и телевизори
  • Без телeфонски број и месечна претплата за телефонска линија
Интернет  
Линиска брзина (1) До 30 Mbps / 5 Mbps

Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком ќе ја испорача највисоката можна брзина.

Вклучен месечен интернет сообраќај Неограничен (2)
Политика на фер користење По искористени 300 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) 3 GB (3)
E-адреса вклучен
 
Динамичка IP адреса вклучен
 
Интегриран уред за безжиченпристап вклучен
 

За самостојните MaxADSL пакети не е потребен телeфонски број и не се наплатува месечна претплата за телефонска линија.

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 6 Mbit/s / 384 Kbit/s (download/upload) во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

(2) По надминување на вклучениот месечен сообраќај од 3 GB, дополнителниот интернет сообраќај не се наплаќа, а брзината се намалува на 64 / 64 Kbps.