Самостоен MaxADSL Start

  • Неограничен интернет сообраќај
  • 24 часа техничка поддршка на 122
  • Можност за попусти на компјутери и телевизори
  • Без телeфонски број и месечна претплата за телефонска линија
Интернет  
Линиска брзина (1) До 8 Mbps / 768 Kbps
Вклучен месечен интернет сообраќај Неограничен
Политика на фер користење По искористени 300 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
E-адреса вклучен
 
Динамичка IP адреса вклучен
 
Интегриран уред за безжиченпристап вклучен
 

За самостојните MaxADSL пакети не е потребен телeфонски број и не се наплатува месечна претплата за телефонска линија.

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 4 Mbit/s / 384 Kbit/s (download/upload) во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

pageArea reserved, leave empty!!!