Самостојни MaxADSL пакети

Самостоен MaxADSL Basic

699
денари месечно
*

Цената важи за договор на 2 години

повеќе

30 GB

По надминување на вклучениот сообраќај од 30 GB (download + upload), брзината на пристап се намалува на 256Kbps/256Kbps.


месечен интернет сообраќај (D+U)
До 4 Mbps / 768 Kbps

Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком ќе ја испорача највисоката можна брзина.


линиска брзина (D/U)

 

Бесплатен
Телеком Hotspot пристап до 500 локации

Динамичка IP адреса

Интегриран уред за безжичен пристап

Опремата е во сопственост на Македонски Телеком.

Самостоен MaxADSL Start

1.099
денари месечно
*

Цената важи за договор на 2 години

повеќе

Неограничен

За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер од 300 GB месечно. По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 768Кbps/768Кbps.


интернет сообраќај (D+U)
До 8 Mbps / 768 Kbps

Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком ќе ја испорача највисоката можна брзина.


линиска брзина (D/U)

 

Бесплатен
Телеком Hotspot пристап до 500 локации

Динамичка IP адреса

Интегриран уред за безжичен пристап

Опремата е во сопственост на Македонски Телеком.

Самостоен MaxADSL Comfort

1.899
денари месечно
*

Цената важи за договор на 2 години

повеќе

Неограничен

За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер од 300 GB месечно. По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 768Кbps/768Кbps.


интернет сообраќај (D+U)
До 12 Mbps / 768 Kbps

Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком ќе ја испорача највисоката можна брзина.


линиска брзина (D/U)
3 GB

По надминување на вклучениот месечен сообраќај од 3 GB, дополнителниот интернет сообраќај не се наплаќа, а брзината се намалува на 64 / 64 Kbps.


Mobile Surf Comfort пакет мобилен интернет во Македонија (D+U)

Бесплатен
Телеком Hotspot пристап до 500 локации

Динамичка IP адреса

Интегриран уред за безжичен пристап

Опремата е во сопственост на Македонски Телеком.

pageArea reserved, leave empty!!!