Shënjimi (vulosja) kohor

Argument për integritetin e dokumenteve elektronike

Çka është shënjimi kohor?

Shënjimi kohor (Time Stamp) është shërbim me të cilin shtohet shënim dixhital për kohën dhe datën me të cilin vërtetohet se dokumenti nuk është ndryshuar nga momenti kur është regjistruar me shënjim kohor.

Shërbimi Time Stamp mundëson:

  • Vërtetim të kohës së gjenerimit të dokumenteve
  • Vërtetim mbi kohën e dërgimit dhe pranimit të dokumenteve elektronike
  • Konzistencë (integritet) të përmbajtjeve të dokumenteve

Makedonski Telekom vendosi infrastrukturë për dhënien e shënjimeve kohore në pajtim me ligjet e RM-së dhe standardet e BE-së, me çka u bë Time Stamp Authority –TSA në Maqedoni.

Për kë është dedikuar shërbimi SHËNJIMI KOHOR?

Shërbimi Shënjimi kohor është dedikuar për të gjithë personat fizikë dhe juridikë të cilët përdorin vegla dhe kanale elektronike në punën e përditshme.

POLITIKA E MAKEDONSKI TELEKOM PËR DHËNIEN E VULËS SË PËRKOHSHME
Verzioni desktop