Internet shërbime shtesë

Shfrytëzimi i IP adresës statike – opsioni është në dispozicion për pakot S dhe M 354 den./muaj
Ndryshimi i IP adresës statike - opsioni është në dispozicion për pakot S dhe M 354 den.
Shpërngulje të konektuesit ADSL me pajisje në pronësi të shfrytëzuesit 500 den.
Shpërngulje të konektuesit ADSL me pajisje në pronësi të Makedonski Telekom 1.500 den.
Lënia në fjetje e shërbimit ADSL 118 den.
Fatura e rregullt e detajuar e ADSL trafikut mujor
Fatura e rregullt e detajuar mujore e ADSL trafikut falas
në formë të printuar falas
Nëpërmjet email-it falas
Fatura e detajuar mujore e njëhershme e ADSl trafikut
Faturë e detajuar për një muaj falas
në formë të printuar falas
Nëpërmjet email-it falas
Verzioni desktop