Shërbimet e veçanta

Portabiliteti i numrit

Sigurimin e së drejtës që të mbani numrin ekzistues gjatë zëvendësimit të operatorit, në rajon të njejtë numëror.

më shumë

Portabiliteti gjeografik

Sigurimin e mundësisë që të mbani numrin ekzistues gjatë ndryshimit të lokacionit në kuadër të njejtit rajon numërër.

më shumë

Çkyqjas

Nëse linja telefonike është ndërprerë ose dëshironi ta lini në pritje, kontrolloni se cilat janë hapat e ardhshëm.

më shumë

Shpërngulja

Çka duhet të bëni nëse dëshironi të shpërngulni linjën telefonike!

më shumë

Verzioni desktop