Shkurtesa – Certifikata dixhitale

ARL (Authority Revocation List) - Regjistri i anulimit të certifikatave të publikuesve

CA (Certification Authority) - Publikues i certifikatave

CN (Common Name) X.500 - Emri i bartësit të certifikatës

CPS (Certification Practice Statement) - Rregullat e publikuesit të certifikatave (PIS)

CRL (Certificate Revocation List) - Regjistri i certifikatave të anuluara (RPS)

DN (Distinguished Name) X.500 - Emri unik

EAL (Evaluation Assurance Level) – Standard për shënimin e nivelit të sigurisë së sistemeve kompjuterike

FIPS 140-1 (Federal Information Processing Standards) – Standard për shënimin e nivelit të sigurisë nga aspekti i procesuimit të informacioneve http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-1/fips1401.pdf

PKCS #10 (Public-Key Cryptography Standard #10) – Standard për formatin e kërkesës për certifikatë

PKI (Public Key Infrastructure) – Infrastruktura e çelsave kriptografike publike

PKIX (X.509 based PKI) – PKI bazuar në standardin X.509

PKIX-CMP (PKIX-Certificate Management Protocols) – Protokoll standard për menaxhim me certifikata, përshkruar në RFC 2510

RA(Registration Authority) Trupi (organi) për regjistrim

X.509- Standard për certifikata elektronike, përshkruar në RFC 3280

Verzioni desktop