Скратен број

Повици кон скратени броеви и итни служби

Итни служби Цена за минута разговор во денари без ДДВ Цена за минута разговор во денари со ДДВ
192 - Полиција, во целата национална мрежа 0 0
193 - Противпожарна служба, во целата национална мрежа 0 0
194 - Брза помош, во целата национална мрежа 0 0
195 - Центар за управување со кризи, во целата национална мрежа 0 0
Скратени броеви Цена за минута разговор во денари без ДДВ Цена за минута разговор во денари со ДДВ
120 - Контакт центар за деловни корисници 0 0
122 - Контакт центар за приватни корисници 0 0
126 - Известување за телеграми и покани цена за национални разговори  
185 - Точно време 2 (по повик) 2,36 (по повик)
188 - Информации за телефонски броеви во Телеком мрежата 5 (по повик) 5,90 (по повик)
190 - Контакт центар на Агенцијата за електронски комуникации 0 0
196 - Служба за помош на пат цена за национални разговори
197 - Царинска управа 0 0
198 - Управа за јавни приходи 0 0
199 - Министерство за внатрешни работи 0 0
15 ххх скратени броеви цена за национални разговори

Надоместоци за скратени броеви и за нумерација

Скратен број, четирицифрен и петцифрен Цена во денари без ДДВ Цена во денари со ДДВ
Скратен број, месечен надомест за користење четирицифрен или петцифрен број 150 177
Надомест за нумерација за доделување број од сериите скратени броеви 15ххx и 13ххх Цена во денари без ДДВ Цена во денари со ДДВ
Четирицифрен број од сериите 15xx
еднократен годишен надомест, по број 10.800 12.744
на 12 рати, по број, месечно 979 1.155,22
Петцифрен број од сериите 15xxx,13ххх
еднократен годишен надомест, по број 14.400 16.992
на 12 рати, по број, месечно 1.309 1.544,62
Надомест за нумерација за доделување број од сериите 08ххx Цена во денари без ДДВ Цена во денари со ДДВ
Четирицифрен број од сериите 15xx
еднократен годишен надомест, по број 2.880 3.398,40
на 12 рати, по број, месечно 269 317,42
еднократен годишен надомест, по серија од 10 броеви 18.000 21.240
на 12 рати, по серија од 10 броеви, месечно 1.639 1.934,02
Десктоп верзија