Скратени броеви

Тарифирање на повици кон скратени броеви

  Цена за минута разговор во денари
192 - Полиција - во целата национална мрежа Бесплатно
193 - Противпожарна служба - во целата национална мрежа Бесплатно
194 - Брза помош - во целата национална мрежа Бесплатно
195 - Центар за управување со кризи - во целата национална мрежа Бесплатно
Повици кон скратени броеви
196 - Информации за состојбата на јавните патишта Цена на разговори во сопствена мрежа
197 - Царинска управа на Македонија Бесплатно
198 - Управа за јавни приходи Бесплатно
199 - Министерство за внатрешни работи Бесплатно
185 - Точно време 2,36 / повик
126 - Пријава на телеграми Цена на разговори во сопствена мрежа
122 - Контакт центар на Македонски Телеком Бесплатно
188 - Информации за телефонски броеви во целата мрежа на Македонски Телеком 39,99 ден./повик
15ххх - Скратени броеви за различна намена Цена на разговори во сопствена мрежа
190 - Контакт центар на Агенцијата за електронски комуникации Бесплатно

Тарифирањето е на почеток на секој интервал од 60 секунди.