Smart Cloud Organizer

  • Pasqyrim të të gjithë resurseve të angazhuara dhe të disponueshme me të cilët menaxhoni
  • Krijim të automatizuar të kontratave, faturave dhe gjenerim të raporteve
  • Sistem efikas për informim dhe shpërndarje të të dhënave
  • Qasje deri te informacionet më të reja për të gjithë shfrytëzuesit nga cili do lokacion
  • Siguri dhe krijim të kopjeve mbrojtëse të të dhënave
  • Periudhë provuese falas prej 30 ditëve

Përshkrimi

Çka duhet të bëni që të organizoni ndodhi për vetëm një klient të agjencisë suaj? Të përcaktoni datën e ndodhisë, të rezervoni lokacion, të siguroni enterier dhe pajisje, të dekoroni hapësirën, të definoni listën e pjesëmarrësve, ti paguani faturat e furnitorëve tuaj, të jepni faturë klientit tuaj, të përcillni pagesën...

Çka ndodh kur kur të njejtën duhet ta bëni për qindra klientë që i keni? Duhet që të menaxhoni me numër të madh lokacionesh, kapacitetesh, pjesmarrës, klientë, pagesa, arkëtime...

Vetëm po të kishit sistem i cili do ta thjeshtësonte dhe automatizonte gjithë këtë...

Smart Cloud Organizer është solucioni për ju!

I dizejnuar enkas sipas nevojave të shtëpive të produksionit, kompanive rent a-car, marketing agjencive, agjencive turistike dhe gjithë kompanive tjera që kryejnë shërbime dhe rezervime të resurseve, Smart Cloud Organizer paraqet veb aplikacion i cilie mbulon çdo aspekt të punës në këto biznese. Shpejtë, thjeshtë dhe lehtë, organizoni dhe automatizoni punën tuaj, duke filluar nga porosia e klientit, dhe deri te informimi financiar për suksesin tuaj gjatë pagesave për periudhën e kaluar.

Po, me të vërtetë është aq thjeshtë organizimi i ndodhisë në marketing agjencionin tuaj. Shikoni shembullin:

Informacione plotësuese

Nëse keni nevojë për informacione plotësuese për produktin, ju lutemi të na kontaktoni në sco@telekom.mk ose të rezervoni prezantim personal në hapësirat tuaja.

Është krijuar në bashkëpunim partneriteti me:

Çmimet dhe Specifikacioni

Smart Cloud Organizer është solucion i specializuar për menaxhim me resurset e kompanive që kryejnë aktivitete të caktuara për klientët e tyre. Ky sistem ju mundëson automatizim të punës suaj, përfshirë edhe të gjithë karakteristikat që janë shënuar në tabelë.

Karakteristikat e pakos1
SCO Basic SCO Standard
Futje të klientëve në bazë (artistë, promotorë, agjenci për rezervime, hotele etj.)
Krijim të rezervimit
Ngarkim të dokumenteve përcjellëse
Afatizues i detajuar me rezervim të resurseve
Krijim dhe plotësim automatik të kontratave
Е-notifikim për rezervim dhe ndodhi
Krijim të pro-faturave dhe faturave 
Krijim të planit për dinamikën e pagesave të faturave (pagesa me këste)  
Evidenca e pagesave me afatizues  
Krijim dhe plotësim automatik të faturave  
Krijim të faturave për shërbime shtesë  
Gjenerim të raporteve për profitin e realizuar dhe listë momentale të faturave të paguara dhe të papaguara  
Kompenzimi mujor pa TVSH 1.699 den. 2.499 den.
SCO liçenca shtesë 499 den.

A do dëshironit të shihni se si funksionon Smart Cloud Organizer? Mund tju ofrojmë 30 ditë periudhë provuese falas! Pa kompenzime, pa obligime! Provoni cloud solucionin tonë dhe shihni nëse i përshtatet nevojave tuaja. Nëse jeni të kënaqur me këtë produkt dhe do dëshironit që edhe në të ardhmen ta shfrytëzoni, ju lutemi na kontaktoni në sco@telekom.mk

Dëshiroj të provoj SCO!

Teknologjia

Nuk ka nevojë për instalime, nuk ka nevojë për softver të ri, nuk ka parakushte! Gjithçka që ju duhet është veb shfletuesi dhe internet lidhja!

Smart Cloud Organizer është bazuar në Server (Glass Fish) dhe Oracle REST Data Services dhe punon në Apache Server. Për sigurinë e të dhënave tuaja, ne shfrytëzojmë Oracle Database 11g Express Edition.

Aplikacionin mund ta shfrytëzoni nëpërmjet cilit do veb shfletues: Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Opera ose Google Chrome.


Referencat

Pyetje dhe Përgjigje

A mundet falas të testohet shërbimi?

Po. Mundeni të përdorni Smart Cloud Organizer falas për periudhë prej 30 ditëve, pa asnjë obligim financiar. Gjatë kësaj periudhe mund ti testoni të gjithë funksionalitetet e pakos së zgjedhur. Pas skadimit të afatit provues, mund të zgjidhni cilin do nga pakot që paguhen.

A është i mundur ndryshimi i pakos së zgjedhur?

Po, mund të migroni nga pako më e madhe në pako më të vogël dhe anasjelltas. Para se të migroni drejt pakos më të vogël, ju lutemi të keni parasysh se keni kufizime të funksionaliteteve.

Vallë me shërbimin do të përfitojmë më shumë se një emër përdorues për një pako?

Me një liçencë mund të ketë vetëm një emër përdorues.

Vërejtje: Emri i dhënë i përdoruesit mund të përdoret nga më shumë përdorues, puna e të cilëve do të jetë në bazë të qasjes konkurruese deri te të njejtat të dhëna në të njejtën kohë.

Vallë shërbimi mbështet grupimin e përdoruesve varësisht nga privilegjet dhe rolet e tyre?

Po, shërbimi mbështet më shumë role përdoruese edhe atë e mundëson blerja e liçencës shtesë. Dhënia e roleve përdoruese do të bëhet nga ana e emrit të përdoruesit primar.

A mund të ngarkohen dokumente plotësuese?

Po, mund të ngarkoni dokumente në formate të ndryshme (pdf, docx, jpg, png etc.).


Verzioni desktop