SMS пакети за бизнис корисници

За корисниците кои имаат потреба од повеќе SMS пораки во текот на месецот, Телеком нуди 2 типа на SMS пакети наменети за оптимизација на трошоците на своите Бизнис корисници.

Цени без ДДВ

SMS пакети Бизнис SMS пакет S Бизнис SMS пакет М
Месечна претплата без ДДВ 59 ден. 99 ден.
Вклучени SMS кон сите национални мрежи 50 SMS 150 SMS

Цени со ДДВ

SMS пакети Бизнис SMS пакет S Бизнис SMS пакет М
Месечна претплата со ДДВ 69,62 ден. 116,82 ден.
Вклучени SMS кон сите национални мрежи 50 SMS 150 SMS
  • SMS пакетите не се достапни во роаминг.
  • Претплатата и вклучените SMS, се пресметуваат т пропорционално на деновите во месецот кога Корисникот е активен.
  • Неискористените SMS вклучени во соодветниот пакет не се префрлаат во наредниот месец.
  • Пакетот може да се активира со јавување на Бизнис контакт центарот на 120.
  • Пакетот се обновува автоматски, се до негова деактивација од страна на Корисникот.
pageArea reserved, leave empty!!!