Социјален припејд тарифен модел

  • Социјален припејд тарифен модел на припејд телефонска линија и почетни 150 ден.

Со Социјалниот припејд тарифен модел, добивате припејд телефонска линија за која не се наплаќа еднократен надомест за инсталација на телефонската линија.

Времетраењето на важноста на надополнувањето (ваучерот) е 12 месеци.

Надомест Износ
Надополнување Почетен ваучер од 150 денари
Тарифирање на разговори Стандарден постпејд тарифен модел

Со Социјалниот припејд тарифен модел, дополнителните и други услуги со месечна претплата не се достапни.

Тарифниот модел можете да го активирате во Телеком продавниците. Повеќе информации во Контакт центарот на телефонскиот број 122.

Универзална услуга

pageArea reserved, leave empty!!!