SuperKLIK

 • Комерцијално, материјално и финансово работење
 • Поголема флексибилност, мобилност и контролиран месечен трошок
 • Секогаш во согласност со тековната законска регулатива
 • Бесплатни обуки
 • Сигурност и backup на податоците
 • Повеќе информации и техничка помош на 0800 78737

Опис

SuperKLIK e услуга за комерцијално, материјално и финансово работење, која овозможува да бидете поврзани со својата компанија, подружници или сметководствено биро во кое било време и од кое било место. За мала или голема компанија, независно од дејноста која ја обавувате, SuperKLIK услугата е идеално решение за вас.

Пристап до услугата е можен од кој било лаптоп, десктоп или рачен компјутер со интернет конекција. Со избор на SuperKLIK за себе обезбедувате поголема флексибилност, мобилност, контролиран месечен оперативен трошок и заштедувате на голема почетна инвестиција.

Услугата SuperKLIK е достапна во 4 различни пакети:

SuperKLIK POS

Пакетот е наменет за малопродажно работење и овозможува лесно и брзо изготвување на фискални сметки и посебни документи (профактура, повратница во магацин, нивелација на цени, попис, список на сметки, начини на плаќање, извештаи за дневен промет, евиденција во трговија, магацинска картичка и други). 

 • Издавање и прием на сметки
 • Континуирано следење и имплементација на сите законски промени
 • Генерирање на извештаи согласно законски регулативи
 • Генерирање на извештаи за анализа на продажба
 • Користење на картичка за лојалност

SuperKLIK Basic

Со овој пакет добивате унапредено секојдневно комерцијално и материјално работење и основни финансиски прегледи. Со Basic се овозможува мобилност и автоматизација на теренската продажба и дистрибуција како и точен увид во продажбата, испораката и наплатата кај секој клиент.

SuperKLIK Standard

Покрај вклучените основни функционалности на SuperKLIK Basic пакетот, SuperKLIK Standard обезбедува зголемена ефикасност и следење на процесите. Во SuperKLIK Standard е овозможено целосно финансово работење, достапни се голем број на предефинирани финансиски и материјални извештаи и управување со човечки ресурси.

SuperKLIK Professional

Покрај вклучените основни функционалности на SuperKLIK Standard, SuperKLIK Professional овозможува предефинирање на тек на документи со што се зголемува ефикасноста во работењето и автоматизирање на обемните процедури за изработка на документи. Пакетот вклучува производство, автоматско генерирање и испраќање на менаџерски извештаи и деловна интелигенција.

Цената за месечно користење на пакет SuperKLIK вклучува:

 • Месечно изнајмување на апликација (SuperKLIK), односно решение согласно со корисничките потреби и барања
 • Правно усогласување и надградба на SuperKLIK софтверот во согласност со промените на прописите во соодветната област
 • База на податоци со големина на дисковен простор во согласност со типот на избраната лиценца
 • Back-up на базата на податоци

Услугата за вас ја обезбедивме во соработка со Дуна Компјутери и Рафајловски консалтинг.


Карактеристики по пакети SuperKLIK Basic SuperKLIK Standard SuperKLIK Professional
Благајна вклучен вклучен вклучен
Влезни документи (приеми) вклучен вклучен вклучен
Излезни документи (фактури, испратници) вклучен вклучен вклучен
Евиденција на влезни фактури вклучен вклучен вклучен
Патни налози и возен парк вклучен вклучен вклучен
Неограничен број на складишта вклучен вклучен вклучен
Девизна калкулација (царинско работење) вклучен вклучен вклучен
Пресметка ДДВ вклучен вклучен вклучен
Девизни и денарски фактури вклучен вклучен вклучен
Оперативно сметководство вклучен вклучен вклучен
Досие на комитент вклучен вклучен вклучен
Сервис вклучен вклучен вклучен
Генерирање на извештаи за анализа на продажба вклучен вклучен вклучен
Генерирање на извештаи за состојба на магацини (лагер листа, магацинска картичка) вклучен вклучен вклучен
Користење и работење по сметковниот план на Рафајловски консалтинг вклучен вклучен вклучен
30% попуст на ЛП-Прописи на Рафајловски консалтинг вклучен вклучен вклучен
Сметководство вклучен вклучен вклучен
Основни средства вклучен вклучен вклучен
Сервис вклучен вклучен вклучен
Пресметка на плата вклучен вклучен вклучен
Kадрова евиденција вклучен вклучен вклучен
Основно производство вклучен вклучен вклучен
Каматирање вклучен вклучен вклучен
Тужење вклучен вклучен вклучен
Автоматска изработка на компензација вклучен вклучен вклучен
Групно копирање документи вклучен вклучен вклучен
Групно фактурирање вклучен вклучен вклучен
Групно печатење документи вклучен вклучен вклучен
Аналитика на корисник вклучен вклучен вклучен
Преглед за отпад вклучен вклучен вклучен
Основно Архивско работење вклучен вклучен вклучен
Користење и работење по сметковниот план на Рафајловски консалтинг вклучен вклучен вклучен
Генерирање на извештаи согласно законски регулативи вклучен вклучен вклучен
Извештаи за завршна сметка  (биланс на состојба, биланс на успех...) вклучен вклучен вклучен
30% попуст на ЛП-Прописи на Рафајловски консалтинг вклучен вклучен вклучен
Едно бесплатно советување на Рафајловски консалтинг во периодот меѓу септември и декември секоја тековна година вклучен вклучен вклучен
Деловна интелигенција вклучен вклучен вклучен
Производство вклучен вклучен вклучен
Тек на документ вклучен вклучен вклучен
Автоматски MIS извештаи вклучен вклучен вклучен
KPI вклучен вклучен вклучен
Модул за буџет вклучен вклучен вклучен
CRM вклучен вклучен вклучен
Користење и работење по сметковниот план на Рафајловски консалтинг вклучен вклучен вклучен
50% попуст на ЛП - Прописи на Рафајловски консалтинг вклучен вклучен вклучен

Цени со ДДВ

Тип на лиценца Редовна месечна цена Големина на дисковен простор
SuperKLIK POS
една фиксна лиценца
353 ден. 250 MB
SuperKLIK Basic
една фиксна лиценца
825 ден. 250 MB
SuperKLIK Standard
една фиксна лиценца
1.593 ден. 500 MB
SuperKLIK Professional
една фиксна лиценца
2.891 ден. 1000 MB
SuperKLIK Basic
една мобилна лиценца
353 ден. 250 MB
SuperKLIK Standard
една мобилна лиценца
353 ден. 500 MB
SuperKLIK Professional - една мобилна лиценца 353 ден. 1000 MB

Дополнителни сервиси


Дополнителни ресурси Редовна месечна цена
Надградба на дисковен простор - 250 MB 176 ден.
Надградба на дисковен простор - 500 MB 258 ден.
Надградба на дисковен простор - 1 GB 424 ден.
Професионална помош Еднократен надоместок
Обука во просториите на Дуна Компјутери или Македонски Телеком 0,00 ден./час
Обука за Superklik POS во простории на корисникот 319 ден./час
Обука за Superklik Basic во простории на корисникот 165 ден./час
Обука за Superklik Standard во простории на корисникот 319 ден/час
Обука за  Superklik Professional во простории на корисникот 578ден./час
Патни трошоци за обука надвор од границите на Скопје 2.950 ден.
Back up на DVD 1.770 ден.

Напомени

Цените се со вклучен ДДВ.

Еднократната цена за професионална помош може да се разликува од горе наведените цени доколку корисникот има потреба од покомплексна имплементација или прилагодување на SuperKLIK услугата согласно неговите деловни потреби.

Десктоп верзија