SuperKLIK

 • Operim komercial, material dhe financiar
 • Fleksibilitet më i lartë, mobilitet dhe shpenzim mujor i kontrolluar.
 • Gjithmon; në pajtueshmëri me rregullativën ligjore rrjedhëse 
 • Trajnime pa pagesë
 • Siguri dhe back-up i të dhënave
 • Më shumë informacione dhe ndihmë teknike në 0800 78737 

Përshkrimi

Super KLIK është shërbim për operacione komerciale, materiale dhe finansiare, i cili mundëson të jeni të lidhur me kompaninë tuaj, filialet ose zyret e kontabilitetit në çfardo kohë dhe nga cili do vend. Për kompani të vogël ose të madhe, pavarësisht nga veprimtaria të cilën e ushtroni, shërbimi SuperKLIK është solucion ideal për ju. Qasje deri tek shërbimi është i mundur nga çdo laptop, desktop ose kompjuter dore me internet lidhje. Me zgjedhje të SuperKLIK siguroni për veten tuaj fleksibilitet më të lartë, mobilitet, shpenzim operativ mujorë të kontrolluar dhe kurseni në investimin e madh fillestar.

Shërbimi SuperKLIK  është në dispozicion në 4 pako të ndryshme:

SuperKLIK POS

Pakoja është e dedikuar për operacione me pakicë dhe mundëson përgaditje të lehtë dhe të shpejtë të llogarive fiskale dhe dokumenteve të posaçme ( profatura, faturë kthimi në depo, nivelim të çmimeve, regjistrim, listë të llogarive, mënyrat e pagesës, raport për qarkullim ditor, evidentimi në tregti, kartelë e depos dhe të tjera).

 • Dhënia dhe pranimi i llogarive 
 • Përcjellja e vazhdueshme dhe implementimi i të gjitha ndryshimeve ligjore
 • Gjenerimi i raporteve në pajtueshmëri me normat ligjore
 • Gjenerimi i raporteve për analizë të shitjes 
 • Shfrytëzimi i kartelës për lojalitet 

SuperKLIK Basic

Me këtë pako fitoni operacione të përditshme komerciale dhe materiale të avancuara dhe pasqyrë  themelore finansiare. Me Basic mundësohet mobilitet dhe automatizim i shitjes në terren dhe distribuim  si dhe evidencë e saktë në shitjen, dorëzimin dhe pagesën tek secili klient.

SuperKLIK Standard

Përskaj funksionaliteteve themelore të përfshira në pakon SuperKLIK Basic, SuperKLIK Standard mundëson rritjen e efikasitetit dhe monitorimit të proceseve. Në SuperKLIK Standard është e mundur operim finansiar i plotë, në dispozicion janë një numër i madh i raporteve finansiare dhe materiale të ridefinuara dhe menaxhimi me resurset njerëzore.

SuperKLIK Professional

Përskaj funksionaliteteve themelore të përfshira në pakon SuperKLIK Standard, SuperKLIK Professional mundëson ridefinimin e rrjedhës së dokumenteve me çka rritet efikasiteti në punë dhe automatizimi i procedurave të vëllimshme për përgaditjen e dokumenteve. Pakoja përfshinë prodhim, gjenerim automatik dhe dorëzim të raporteve menaxheriale dhe inteligjencës afariste.

Çmimi për shfrytëzim mujor të pakos SuperKLIK përfshinë:

 • Huazim mujor i aplikacionit (SuperKLIK), gjegjësisht vendim në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat e përdoruesve.
 • Përputhshmëri ligjore dhe upgrade të SuperKLIK software-it në pajtueshmëri me ndryshimet e normave në fushën përkatëse
 • Baza e të dhënave me madhësi të një hapsire disku në përputhje me llojin e licencës së zgjedhur
 • Back-up i bazës së të dhënave.

Shërbimin për ju e siguruam në bashkëpunim me Duna Computers dhe Konsalting Rafajllovski.


Karakteristikat sipas pakove  SuperKLIK Basic SuperKLIK Standard SuperKLIK Professional
Arka вклучен вклучен вклучен
Dokumentet hyrëse (të pranuara) вклучен вклучен вклучен
Dokumentet dalëse (faturat, fletëdërgesat) вклучен вклучен вклучен
Evidentimi i faturave fyrëse вклучен вклучен вклучен
Fletëurdhëresat për udhëtim dhe parku vozitës вклучен вклучен вклучен
Numër i pakufizuar i depove  вклучен вклучен вклучен
Kalkulimi devizor (operimi doganor) вклучен вклучен вклучен
Përllogaritja e TVSH-së вклучен вклучен вклучен
Faturat në deviza dhe në denarë вклучен вклучен вклучен
Kontabiliteti operativ вклучен вклучен вклучен
Dosje e komitentit вклучен вклучен вклучен
Servis  вклучен вклучен вклучен
Gjenerimi i raporteve për analizë të shitjes  вклучен вклучен вклучен
Gjenerimi i raporteve për gjendjen e depove  (lager listë, kartela e depos) вклучен вклучен вклучен
Shfrytëzimi dhe operimi sipas planit kontabël të Rafajllovski konsalting  вклучен вклучен вклучен
30% lirim të LP-Normave të Rafajllovski konsalting вклучен вклучен вклучен
Kontabiliteti  вклучен вклучен вклучен
Mjetet themelore  вклучен вклучен вклучен
Servis  вклучен вклучен вклучен
Përllogaritja e pagave вклучен вклучен вклучен
Evidenca kadrovike  вклучен вклучен вклучен
Prodhimtaria bazë вклучен вклучен вклучен
Kamatim  вклучен вклучен вклучен
Paditje  вклучен вклучен вклучен
Përgaditje automatike e kompenzimit  вклучен вклучен вклучен
Kopjimi grupor i dokumenteve  вклучен вклучен вклучен
Faturimi grupor вклучен вклучен вклучен
Shtypja grupore e dokumenteve вклучен вклучен вклучен
Analitika e përdoruesit  вклучен вклучен вклучен
Pasqyra e mbetjeve  вклучен вклучен вклучен
Operimi themelor i Arkivës  вклучен вклучен вклучен
Shfrytëzim dhe operim sipas planit kontabël të Rafajllovski konsalting  вклучен вклучен вклучен
Gjenerim i raporteve në pajtueshmëri me rregullat ligjore вклучен вклучен вклучен
Raportet për llogarinë përundimtare   (bilansi i gjendjes, bilansi i sukseseit...) вклучен вклучен вклучен
30% lirim të LP-Normave të Rafajllovski konsalting вклучен вклучен вклучен
Një këshillim falas në Rafajllovski konsalting në periudhën prej shtatorit deri në dhjetorë të çdo viti rrjedhës 
вклучен вклучен вклучен
Inteligjenca afariste  вклучен вклучен вклучен
Prodhimtariac вклучен вклучен вклучен
Rrjedhja e dokumenteve  вклучен вклучен вклучен
Автоматски MIS извештаи вклучен вклучен вклучен
KPI вклучен вклучен вклучен
Moduli për buxhet  вклучен вклучен вклучен
CRM вклучен вклучен вклучен
Shfrytëzim dhe operim sipas planit kontabël të Rafajllovski konsalting вклучен вклучен вклучен
50% lirim të LP-Normave të Rafajllovski konsalting  вклучен вклучен вклучен

Çmimet me TVSH

Lloj i liçencës Çmimi i rregullt mujorMadhësia e hapësirës së diskut
SuperKLIK POS 
një liçencë fikse 
353 den. 250 MB
SuperKLIK Basic
një liçencë fikse
825 den. 250 MB
SuperKLIK Standard
një liçencë fikse
1.593 den. 500 MB
SuperKLIK Professional
një liçencë fikse
2.891 den. 1000 MB
SuperKLIK Basic
një liçencë fikse
353 den. 250 MB
SuperKLIK Standard
një liçencë fikse
353 den. 500 MB
SuperKLIK Professional - një liçencë fikse 353 den. 1000 MB

Shërbimet plotësuese 


Resurset plotësuese Çmimi i rregullt mujor
Upgrade  i hapësirës së diskut  - 250 MB 176 den.
Upgrade  i hapësirës së diskut  - 500 MB 258 den.
Upgrade  i hapësirës së diskut  - 1 GB 424 den.
Ndihmë profesionale Kompenzim i njëfishtë 
Trajnim në hapësirat e Duna Computers ose Makedonski Telekom 0,00 den./orë
Trajnim për Superklik POS në hapësirat e përdoruesit  319 den./orë
Trajnim për Superklik Basic në hapësirat e përdoruesit 165 den./orë
Trajnim për Superklik Standard në hapësirat e përdoruesit 319 den/orë
Trajnim për Superklik Professional në hapësirat e përdoruesit 578 den./orë
Shpenzimet rrugore për trajnim jashtë kufijve të Shkupit 2.950 den.
Back - up i  DVD 1.770 den.

Vërejtje 

Çmimet janë me TVSH.

Çmimi i njëfishtë për ndihmë profesionale mund të dallohet nga çmimet e lartëpërmendura nëse përdoruesi ka nevojë për implementim më kompleks ose përshtatje të shërbimit SuperKLIK në pajtim me nevojat e tij afariste.  


Verzioni desktop