Тарифирање

Национални разговори

Провери тарифи за национални разговори кон фиксни мрежи и кон мобилната телефонска мрежа.

Меѓународни разговори

Провери тарифи за меѓународни разговори по тарифни групи.

Глобални мобилни системи

Провери тарифи кон глобални мобилни системи за комуникации, систем INMARSAT, системи IRIDIUM и посредување во сообраќајот.

Скратени броеви

Провери тарифи за повици кон посебни броеви.