MaxADSL Comfort i pavarur

  • Trafik i përfshirë mujor prej 300 GB
  • Internet mobil 3 GB falas
  • 24 mbështetje teknike në 122
  • Mundësi për zbritje për kompjutorë dhe televizorë
  • Pa numër telefoni dhe pa parapagesë mujore për linjën e telefonit
Internet  
Shpejtësia e linjës (1) Deri 30 Mbps / 5 Mbps
Internet trafik i përfshirë mujor Qasje të pakufizuar (2)
Politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) Pas shfrytëzimit të 300 GB, shpejtësia reduktohet deri në 768 Кbps / 768 Кbps
Internet mobil në Maqedoni (D+U) 3 GB (3)
E-adresë вклучен
 
IP adresë dinamike вклучен
 
Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
 

Për pakot e pavarura MaxADSL nuk ka nevojë për numër telefoni dhe nuk paguhet parapagesë mujore për linjë telefonike.

(1) Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit, distance prej ADSL kyqjes deri te infrastruktura e rrjetit, numri i kanaleve që shikohen/inçizohen në MaxTV derisa të qasemi në internet dhe të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur, me çrast shpejtësia minimale për transfer të të dhënave nuk do të jetë më e vogël se 6 Mbit/s / 384 Kbit/s (download/upload) në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastet kur nuk është tejkaluar internet trafiku i përfshirë.

(2) Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë prej 3 GB, internet trafiku shtesë nuk faturohet, por shpejtësia e qasjes reduktohet në 64 / 64 Kbps.