Телефонски линии

Со избор на телефонски линии на Македонски Телеком добивате квалитет, брзина и можност за една или повеќе комбинации, за истовремено приклучување на различни телекомуникациски уреди: телефон, компјутер, факс, и др.

Како корисник на телефонски линии, имате избор на голем број Дополнителни услуги и Тарифни модели, со што користењето на телефонската линија ќе го прилагодите на вашите потреби и навики.

Еднократен надомест Телефонска линија 1 Телефонска линија 2
  1.463 ден. 1.463 ден.
Уред за интегриран пристап/мрежен уред за договор на неопределено  време Вклучен Вклучен
Месечна претплата
  471 ден. 819 ден.

Напомени

Телефонската линија 1 и Телефонската линија 2 се обезбедуваат преку мултимедијална платформа.

За приклучување на Телефонската линија 1 и Телефонската линија 2 на мултимедијална платформа (IMS технологија), потребен е уред за интегриран пристап, кој Македонски Телеком го дава на бесплатно користење.