Виртуелен компаниски портал

  • Секој пакет вклучува промотивен период од 1 месец без претплата
  • Заменете ја постоечката ИТ инфраструктура за компанискиот портал, без грижи за оддржување, поддршка и управување со лиценци

Опис

Ако ви е потребна нова или замена на постоечката ИТ инфраструктура за компанискиот портал, а не сакате грижи за оддржување, поддршка и управување со лиценци, изберете еден од пакетите  за Виртуелен компаниски портал - Work Share.

Со Виртуелениот компаниски портал ви овозможуваме поставување на посебни виртуелни компаниски портали, преку кои управувањето и одобрувањето на компаниските документи, управувањето со проекти и сите останати колаборациски активности е брзо и едноставно.

Хардверска инфраструктура која што ја обезбедува оваа услуга е целосно редундантна, инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар со најсовремени системи и постапки за одржување.

Пакети

Пристапот до услугата Виртуелениот компаниски портал е овозможен од која било локација, преку кој било уред со интернет пристап (100% веб пристап).

Сите пакети ги овозможуваат истите функционалности, а единствена разлика меѓу нив е големината на просторот за сместување на податоци и бројот на вклучени истовремени сесии.

Во пакетите е вклучена:

  • интегрирана заштитна копија на податоците (backup)
  • администраторски пристап за управување со корисници и функционалности

Сите функционалности во рамки на пакетите се овозможени преку Alfresco софтверот со отворен код.


Пакет (1) (2) Простор Број на сесии
S 10 GB 5 истовремени сесии
M 30 GB 10 истовремени сесии
L 75 GB 25 истовремени сесии
XL 200 GB 50 истовремени сесии
Дополнителни услуги  
Дополнителен простор 5 GB
Дополнителни корисници 5
Обновување на податоци

Професионална помош

За сите корисници на пакетите Виртуелениот компаниски портал обезбедена е можности за професионална помош за обновување на податоци. Обновувањето на податоците обезбедува можност за враќање на компанискиот портал или само на некои елементи во состојбата постара од актуелната, но не постара од 3 месеци.

За повеќе информации јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 10800.

(1) Еден корисник може да користи само еден пакет, и да мигрира од еден во друг пакет. Со пакетите, корисникот добива една DNS регистрација на серверите на Македонски Телеком, којашто е потребна за веб пристап до корисничкиот виртуелен компаниски портал. DNS регистрацијата не опфаќа веб домен, кој е потребен за веб страната на корисникот, или каква било друга веб комуникација надвор од она што го обезбедува услугата Виртуелен диск.

(2) Максималната дозволена големина на датотека која може да се смести на порталот е 100 MB.

Цени без ДДВ

Плаќајте фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци, според пакетот и дисковниот простор кој ги користите. Уверете се во перформансите, функционалностите и поволностите кои ги нуди Виртуелениот компаниски портал.

Секој пакет вклучува промотивен период од 1 месец без претплата.


Пакет (1) (2) Простор Број на сесии Месечна цена
S 10 GB 5 истовремени сесии

1.099 ден.

M 30 GB 10 истовремени сесии

1.699 ден.

L 75 GB 25 истовремени сесии

2.999 ден.

XL 200 GB 50 истовремени сесии

4.999 ден

Надградби Месечна цена
Дополнителен простор за складирање (5GB) 49 ден.
Дополнителени истовремени сесии (5 корисници) 419 ден.

Во зависност од бројот на одбраните TelekomCloud услуги, добивате попуст на месечниот надомест и тоа:


Попуст на месечниот надомест за Cloud услуги (*) 1 Cloud услуга 2 Cloud услуги 3 Cloud услуги
Сите интернет корисници 10% 15% 20%
Интернет корисници со нов/обновен
долгорочен договор
20% 25% 30%

Сите цени се без вклучен ДДВ.

(1) Еден корисник не може да побара повеќе од еден пакет. Корисникот може само да мигрира од еден пакет на друг. Со еден од пакетите, корисникот ќе добие една DNS регистрација на серверите на Македонски Телеком што е потребна за веб пристап до виртуелниот компаниски портал на корисникот. DNS регистрацијата не опфаќа веб домен, потребен за веб страната на корисникот или било каква друга веб комуникација надвор од она што го обезбедува виртуелниот диск.

(2) Максималната дозволена големина на датотека која може да се смести на порталот е 100 MB.

(*) Попустот од матрицата важи за дополнителни ресурси за Виртуелен привате сервер, како и за надградбите за Виртуелен диск и Виртуелен компаниски портал - Work Share.

Цени со ДДВ

Плаќајте фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци, според пакетот и дисковниот простор кој ги користите. Уверете се во перформансите, функционалностите и поволностите кои ги нуди Виртуелениот компаниски портал.

Секој пакет вклучува промотивен период од 1 месец без претплата.


Пакет (1) (2) Простор Број на сесии Месечна цена
S 10 GB 5 истовремени сесии

1.296,82 ден.

M 30 GB 10 истовремени сесии

2.004,82 ден.

L 75 GB 25 истовремени сесии

3.538,82 ден.

XL 200 GB 50 истовремени сесии

5.898,82 ден

Надградби Месечна цена
Дополнителен простор за складирање (5GB) 57,82 ден.
Дополнителени истовремени сесии (5 корисници) 494,42 ден.

Во зависност од бројот на одбраните TelekomCloud услуги, добивате попуст на месечниот надомест и тоа:


Попуст на месечниот надомест за Cloud услуги (*) 1 Cloud услуга 2 Cloud услуги 3 Cloud услуги
Сите интернет корисници 10% 15% 20%
Интернет корисници со нов/обновен
долгорочен договор
20% 25% 30%

Сите цени се со вклучен ДДВ.

(1) Еден корисник не може да побара повеќе од еден пакет. Корисникот може само да мигрира од еден пакет на друг. Со еден од пакетите, корисникот ќе добие една DNS регистрација на серверите на Македонски Телеком што е потребна за веб пристап до виртуелниот компаниски портал на корисникот. DNS регистрацијата не опфаќа веб домен, потребен за веб страната на корисникот или било каква друга веб комуникација надвор од она што го обезбедува виртуелниот диск.

(2) Максималната дозволена големина на датотека која може да се смести на порталот е 100 MB.

(*) Попустот од матрицата важи за дополнителни ресурси за Виртуелен привате сервер, како и за надградбите за Виртуелен диск и Виртуелен компаниски портал - Work Share.

Десктоп верзија