За дигитална потврда на документите со точно време

Vremenski zig

ВРЕМЕНСКИ ЖИГ
за дополнителна безбедност во
дигиталното работење

Временските жигови го потврдуваат постоењето на електронските податоци во одредено време.

Особено се корисни кога датумот игра значајна улога во процесот на потврда и проверка на разни документи, договори или сертификати. Временскиот печат (жиг) е запис на време и датум, со кој се потврдува дека документот не е изменет од моментот кога е заверен со
временски печат.

Македонски Телеком издава временски печати со точност од една секунда или попрецизно во однос на доверлив извор на координираното универзално време (UTC-Coordinated Universal Time).

Обезбедете потврда на електронските
документи со точно време

ЦЕНИ

  • Цени без ДДВ
  • Цени со ДДВ

Пакет


1.000
временски печати

2.000 2.360
денари

Пакет


5.000
временски печати

9.000 10.620
денари

Пакет


10.000
временски печати

16.000 18.880
денари

Пакет


25.000
временски печати

35.000 41.300
денари

Пакет


50.000
временски печати

60.000 70.800
денари

КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ
ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТИ

Македонски Телеком, е регистриран давател на електронски печат (жиг) согласно Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуг и работи во согласност со:

https://trusteid.mioa.gov.mk/registar_listi/
  • Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги како и правилниците донесени врз основа на овој закон,
  • EU регулативата No. 910/2014 (eIDAS),
  • Препораките на RFC за потврдување со временски печат: RFC 3161 »Internet X.509 Public Кеy Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP),
  • ETSI EN 319 422 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles,
  • ETSI EN 319 421 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time Stamp,
  • За користење услугата Временски печат, Телеком овозможува апликација за доделување и верификација на временски печати.
Десктоп верзија