Shpërngulje

Nëse keni nevojë për shpërngulje të linjës ekzistuese telefonike në adresë të re, Makedonski Telekom ua siguron këtë mundësi. Parashtroni kërkesë për shpërngulje në shitoret tona shitëse dhe nëse në adresën e re ekziston mundësia teknike shpërnguljen do ta kryejmë falas.

Në rastet kur në adresën e re nuk ka mundësi teknike, atëherë duhet të paguhen shpenzimet reale për instalimin e linjës.

Nëse linjën telefonike dëshironi ta shpërngulni në rajonin e njejtë numëror, do mundeni ta mbani numrin e njejtë të telefonit. Mbajtja e numrit është tërësisht falas në rastet kur shpërngulja është në kuadër të centralit të njejtë, kurse në rast të shpërnguljes në central tjetër, mbajtja e numrit sigurohet me anë të Portabilitetit gjeografik me çrast paguhet vetëm njëherë kompenzim prej 236 denarë.

Verzioni desktop