Business Trunk

  • Lidhje të papenguar të IP PBX të shfrytëzuesit në platfotmën IMS, me mundësi për thirrje hyrëse dhe dalëse.

Përshkrimi

Shërbimi Business Trunk mundëson lidhje të IP PBX të shfrytëzuesit me platformën multimediale IMS.

Shërbimi mundëson lidhje të papenguar të IP PBX të shfrytëzuesit në platformën e re IMS, mundëson lidhje të dhënash me mundësi për thirrje hyrëse dhe dalëse nëpërmjet rrjetave PSTN/PLMN/VOIP dhe mundësi për shtimin e regjionit numerik.

Çmimet

Business Trunk XS Business Trunk S Business Trunk M Business Trunk L Business Trunk XL
Numri total i kanaleve 2 2 5 10 20 30
Kompenzimi mujor
  819 den. 2.360 den. 4.720 den. 7.080 den. 8.437 den.
Kanal shtesë
  471 den. 471 den. вклучен вклучен вклучен
Regjion numerik prej 5 numrave 236 den.
Regjion numerik prej 10 numrave 354 den.
Regjion numerik prej 100 numrave 472 den.

Për shfrytëzuesit e shërbimit Business Trunk faturohet edhe kompenzim i vetëm (një herë) për pajisje dhe instalim, i cili varet nga kohëzgjatja e kontratës. Më shumë informacione për pakot dhe kompenzimin e vetëm mund të merrni tek agjentët shitës ose në Kontakt qendrën për shfrytëzuesit afaristë në numrin e telefonit 120.


Çkyqje e përkohshme (lënia në qetësi) Çmimi
Business Trunk XS 400 den.
Business Trunk S 2.000 den.
Business Trunk M 3.000 den.
Business Trunk L 4.000 den.
Business Trunk XL 5.000 den.

Çkyqja e përkohshme dhe kyqja e sërishme realizohet me kërkesë të shfrytëzuesit, në periudhë prej 30 ditë deri 3 muaj, por jo më shumë se një herë në vit.

Çmimet janë me TVSH.

Shërbimi shtesë – kanali shtesë vlen vetëm për pakot Business Trunk XS dhe Business Trunk S dhe është i kufizuar në maksimum 2 kanale për produkt.

Verzioni desktop