Дата хостинг центар

 • Сигурна и обезбедена физичка околина
 • Соодветна мрежна околина
 • Редундантно напојување
 • Редундантен интернет пристап
 • Управувани сервиси
 • Професионални услуги и know-how решенија од тим на врвни професионалци

Опис

Дата хостинг центарот на Македонски Телеком е систем сала во која се нудат напредни услуги, во ранг од колокациски решенија до реализација на комплетна инфраструктура на кориснички услуги. Овозможува поставување на различни видови на IT опрема (сервери, мрежна опрема, IVR, ракови итн.), во посебно наменет простор и поврзување со интернет мрежата преку врвни ресурси и опрема, кои обезбедуваат висок степен на надежност и сигурност на системите.

Колокациските пакети овозможуваат едноставен избор на услуги кои ги задоволуваат потребите за инсталирано напојување, колокациски простор, интернет поврзување и основни дополнителни услуги вклучени во понудата.

Со цел флексибилно и оптимално да се одговори на корисничките потреби пакетите за инсталирано напојување, се одбираат и се комбинираат како:

 • Повеќекратен избор на напојување во блокови од 500 W инсталирана моќност, и/или
 • Повеќекратен избор на напојување во блокови од 100 W инсталирана моќност

Во секој пакет вклучено е интернет поврзување. Со надградување на основниот пакет за напојување се надградува и интернет пристапот пропорционално на бројот на закупената количина.

Доколку покрај вклучениот интернет пристап има потреба од дополнителен, нудиме флексибилност во изборот, и тоа по реализиран сообраќај (по 50GB) или како фикснен месечен надомест за максимален загарантиран капацитет во мултипли од 1 Mbit/s или 5 Mbit/s.

Пакети Стандарден пакет Основен пакет Дополнителен пакет
Инсталирано напојување 500W 500W 100W
Простор Неограничен – во Rack Простор на полица (Tower server, PC и сл.) Неограничен
Вклучено интернет поврзување Опција 1
500 GB сообраќај
Неограничена брзина
Опција 1
300 GB сообраќај
Неограничена брзина
Опција 1
100 GB сообраќај
Неограничена брзина
Опција 2
5 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќај
Опција 2
3 Mbit/s брзина Неограничен сообраќај
Опција 2
1 Mbit/s брзина
Неограничен сообраќај

Дополнителниот пакет е достапен по активација на Стандарден или Основен пакет.

За секој корисник кој колоцира опрема во Дата хостинг центарот, независно од количината и зафатените ресурси, следува бесплатен основен пакет на дополнителни услуги.

Основен пакет на дополнителни услуги  
Firewall заштита
Следење на сообраќај
http://account.idhc.com.mk
Анализа на веб статистики Urchin Analytics
Објавување на DNS записи на именски опслужувач на Македонски Телеком 20 домени/сервер и 5 поддомени/домен
Автоматски 24 часовен мониторинг на статусот на сервисите, како и известување и алармирање во случај на испад
Посети во Дата центарот под придружба на IT специјалист 18 годишно

Покрај бесплатниот основен пакет на дополнителни услуги, обезбедуваме и Екстра дополнителни услуги тоа:

 • Инсталирање на опрема со двојно напојување
 • Управување на корисничка опрема
 • Изнајмување на засебен виртуелен Firewall context на ASA 55xx
 • Воспоставување на приватна LAN мрежа во дата хостинг центарот
 • Дополнителни посети под придружба на IT специјалист

Портфолиото овозможува дефинирање на кориснички базирани решенија и сервиси кои лесно се прилагодуваат на корисничките потреби.

Колокација и отстапување на Rack

 • Колокација на Rack во сопственост на корисникот – бесплатно и достапно по закуп на 10 Стандардни пакети
 • Отстапување на Rack (42U) во сопственост на Македонски Телеком - бесплатно и достапно по закуп на 12 Стандардни пакети

За избор на оптималниот пакет консултирајте се со нашите продажни менаџери.

Цени без ДДВ

Пакети
(договор на 1 год.)
Стандарден пакет 500W (1)
(500GB или 5 Mbit/s)
Основен пакет 500W (1)
(300GB или 3 Mbit/s)
Дополнителен пакет 100W (1)
(100GB или 1 Mbit/s)
Еднократен надомест 5.000 ден. 5.000 ден.
Месечен надомест 4.999 ден. 4.499 ден. 1.299 ден.

За договор на 2 и 3 години следуваат дополнителни попусти на еднократен и месечен надомест.

Дополнителни услуги Месечен надомест Еднократен надомест
Инсталирање на опрема со двојно напојување 5.000 ден.
Управување на корисничка опрема 9.900 ден. 0 ден.
Изнајмување на засебен виртуелен Firewall context на ASA 55xx 1.800 ден. 0 ден.
Воспоставување на приватна LAN мрежа во дата хостинг центарот 0 ден. 5.400 ден.
Дополнителни посети под придружба на IT специјалист 1.100 ден./по посета
Дополнителен интернет пристап Месечен надомест
Пакет од 50 GB мрежен сообраќај (2) 79 ден.
Зголемување на брзината на пристап за 1Mbps (3) 399 ден.
Зголемување на брзината на пристап за 5Mbps (3) 1.499 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

(1) Како референтна вредност ќе биде земена максималната потрошувачка на уредот ”Nameplate value” дефинирана од производителот.

(2) За корисници кои што избрале „вклучен сообраќај“ - без ограничување на брзината.

(3) За корисници кои што избрале „брзина на пристап“ - без ограничување на сообраќајот.

Цени со ДДВ

Пакети
(договор на 1 год.)
Стандарден пакет 500W( (1)
(500GB или 5 Mbit/s)
Основен пакет 500W( (1)
(300GB или 3 Mbit/s)
Дополнителен пакет 100W (1)
(100GB или 1 Mbit/s)
Еднократен надомест 5.900 ден. 5.900 ден.
Месечен надомест 5.899 ден. 5.309 ден. 5.309 ден.

За договор на 2 и 3 години следуваат дополнителни попусти на еднократен и месечен надомест.

Дополнителни услуги Месечен надомест Еднократен надомест
Инсталирање на опрема со двојно напојување 5.900 ден
Управување на корисничка опрема 11.682 ден. 0 ден.
Изнајмување на засебен виртуелен Firewall context на ASA 55xx 2.124 ден. 0 ден.
Воспоставување на приватна LAN мрежа во дата хостинг центарот 0 ден. 5.400 ден.
Дополнителни посети под придружба на IT специјалист 1.100 ден./по посета
Дополнителен интернет пристап Месечен надомест
Пакет од 50 GB мрежен сообраќај (2) 93 ден.
Зголемување на брзината на пристап за 1Mbps (3) 471 ден.
Зголемување на брзината на пристап за 5Mbps (3) 1.769 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

(1) Како референтна вредност ќе биде земена максималната потрошувачка на уредот ”Nameplate value” дефинирана од производителот.

(2) За корисници кои што избрале „вклучен сообраќај“ - без ограничување на брзината.

(3) За корисници кои што избрале „брзина на пристап“ - без ограничување на сообраќајот.

Десктоп верзија