IDIVIDI речник

Македонски Телеком АД Скопје

IDIVIDI речник е апликација која ви обезбедува повеќејазичен превод и лексикон на странски зборови со нивно македонско толкување. Достапни се следните јазици со фонд на зборови кој континуирано се зголемува: Англиски, Албански, Француски, Германски, Грчки.

Корисниците на мрежата на Телеком имаат неограничена функционалност, додека останатите можат да пребаруваат максимум 10 поими во текот на еден ден.

Содржините на оваа апликација се достапни и за сите корисници на MaxTV преку: Menu > MaxTV Екстра > Прес@ТВ.

IDIVIDI речникот можете да го користите и преку веб сајтот www.idividi.mk.

Десктоп верзија