Modeli minimal

  • Model tarifor me parapagesë më të ultë mujore.

Modeli tarifor minimal është dedikuar për shfrytëzuesit që plotësojnë njërin prej kritereve të përmendura më poshtë:

  • Persona më të moshuar se 70 vjet
  • Pensionistë me pensione deri 10.000 denarë
  • Prindër vetëushqyes
  • Familje me 3 ose më shumë fëmijë
  • Të papunësuar (sëpaku një në familje)

Modeli tarifor siguron parapagesë më të lirë mujore për linjë telefonike me 1 kanal folës. Të gjithë llojet e thirrjeve dhe bisedave faturohen sipas çmimeve standarde.

Modelin tarifor mund të aktivizoni në shitoret e Telekomit.


Shërbim univerzal

pageArea reserved, leave empty!!!