Добивање поени

Kритериуми за добивање поени

Број на поени

За секој месец како наш корисник

50

За секои 500 денари на Вашата сметка

25

Навремено плаќање на сметката (без траен налог)

90

Навремено плаќање на сметката со траен налог

120

Користење дополнителни услуги со претплата

36

Приватните и деловните корисници коишто имаат неплатена сметка 2 (два) месеца по рокот, не добиваат поени за критериумите што се однесуваат на висината на сметката и за користењето дополнителни услуги.

Временската важност на поените се определува врз основа на периодот во кој се добиени. Собраните поени во текот на една календарска година можат да се искористат до крајот на таа година плус уште 2 години, т.е. собраните поени во 20XX  година,  можат да се искористат до крајот на 20XX + 2 години. На пример, собраните поени во почетокот на 2015 година, можат да се искористат до крајот на 2017 (2015 плус уште две години).

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком во Вашата месечна сметка.

Мobile Surf Basic/Start/Medium/Comfort/Premium

Мobile Surf Medium/Comfort/Premium +

Мobile Surf Start/Medium/Comfort/Premium во Доверба 24

Kритериуми за добивање поени

Број на поени

За секој месец како наш корисник

50

За секои 1.000 денари на Вашата сметка

36

Навремено плаќање на сметката (без траен налог)

90

Навремено плаќање на сметката со траен налог

120

Користење дополнителни услуги со претплата

36

Деловните корисници коишто имаат неплатена сметка 2 (два) месеца по рокот, не добиваат поени за критериумите што се однесуваат на висината на сметката и за користењето дополнителни услуги.

Временската важност на поените се определува врз основа на периодот во кој се добиени. Собраните поени во текот на една календарска година можат да се искористат до крајот на таа година плус уште 2 години, т.е. собраните поени во 20XX  година,  можат да се искористат до крајот на 20XX + 2 години. На пример, собраните поени во почетокот на 2015 година, можат да се искористат до крајот на 2017 (2015 плус уште две години).

Вкупниот број поени можете да го проверите на веб порталот Мој Телеком или во Вашата месечна сметка.

Приватни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Деловни корисници на мобилни услуги на Македонски Телеком

Десктоп верзија